VAŠE ZADOVOLJSTVO Z ZDRAVSTVENO OBRAVNAVO - vprašalnik za paciente

VAŠE ZADOVOLJSTVO Z ZDRAVSTVENO OBRAVNAVO - vprašalnik za paciente
Zadeva: Sodelovanje pri pilotskem uvajanju uporabe vprašalnika za ugotavljanje
kakovosti poslovanja z uporabniki v javnem zdravstvu

Spoštovani,

Ministrstvo za zdravje v sodelovanju s ključnimi deležniki pristopa k vzpostavitvi nacionalne
metodologije za ugotavljanje kakovosti poslovanja z uporabniki v javnem zdravstvu v skladu 14.
členom Uredbe o poslovanju z uporabniki v javnem zdravstvu (Uradni list RS, št. 98/08 in
55/17), o čemer ste bili seznanjeni na posvetu direktorjev zdravstvenih zavodov 7. 12. 2018 na
Debelem rtiču.

Zahvaljujemo se vam za vašo pripravljenosti sodelovati pri preverjanju načrtovanega sistema
spremljanja zadovoljstva uporabnikov storitev preko portala zVem.
V nadaljevanju vam posredujemo osnovne informacije za izvedbo.
Do vprašalnika v elektronski obliki v portalu Zvem dostopate s pomočjo linka:
https://zvem.ezdrav.si/limesurvey/index.php/survey/index/sid/465328/newtest/Y/lang/sl

Povezavo do vprašalnika je potrebno omogočiti iz vaše osnovne spletne strani, na enak način
bo povezava omogočena tudi preko portala zVem in na spletni strani Ministrstva za zdravje.
Prilagajanje vsebine vprašalnika glede na potrebe bo potekalo konec leta 2019 za naslednje
koledarsko leto. Posredujemo vam tudi predhodno pripravljeni vprašalnik (word oblika), ki ga
uporabite, če se boste odločili omogočiti pacientom, da izpolnjujejo vprašalnik tudi v tiskani
obliki. Pri tem upoštevajte, da boste morali zagotoviti vnos podatkov v e-obliko sami.

V pripravi je tudi promocijsko gradivo. S tem dopisom vam posredujemo zgolj osnovni predlog
vsebine zloženke, ki jo bomo dopolnili glede na izkušnje izvajanja pri vas. Vsebino lahko
uporabite pri vzpostavitvi povezave do vprašalnika na vaši spletni strani in kot prvo informacijo
za zdravstvene delavce in sodelavce.
Prosimo vas, da pooblastite ključno osebo za izvajanje anketiranja, ki bo koordinirala izvedbo v
vašem zavodu in nam posredujete kontaktne podatke.

Z aktivnostmi izvajanja pilotskega preverjanja bomo pričeli v začetku januarja s posredovanjem
izvedbenih navodil in potrebnih gradiv.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 01 478 6991 ali preko enaslova:
vesna.zupancic@gov.si.

Pri odgovoru na naš dopis se obvezno sklicujte na številko tega dopisa.

S spoštovanjem,

Pripravila:
dr. Vesna Zupančič Tanja Mate
podsekretarka generalna direktorica Direktorata
za zdravstveno varstvo