Specialistična ambulanta za ultrazvok trebuha


Vodja ambulante: MAKSIMILIJAN BUDJA, dr. med., spec. radiologije
Medicinska sestra: Anita Horvat, ZT
  • SREDA PO RAZPOREDU OD 15:00 DO 19:00 URE
  • 2x mesečno, po predhodnem razporedu, glede na predhodna naročila pacientov.

  • OSEBNO (sreda v času ordinacije) 
  • PO TELEFONU: sreda med 19:00 in 20:00 uro na tel. št.: 02/585 14 53 ali
                                 -  četrtek in petek med 09:00 in 11:00 uro na tel. št.: 02/585 14 16
Odgovorna oseba za vodenje čakalnega seznama:
  • Barbara Gošnjak, tehnik zdr. nege
  • Anita Horvat, tehnik zdr. nege


ODSOTNOST OD PREGLEDA:


Pacient ali v njegovem imenu njegov ožji družinski član lahko brez navajanja razlogov odpove termin najpozneje deset dni pred izvedbo zdravstvene storitve, in sicer le enkrat v okviru iste napotitve in le v okviru napotitve s stopnjo nujnosti hitro ali redno. Poznejša odpoved termina je dopustna le iz pacientovih objektivnih razlogov, ki jih določi minister, pristojen za zdravje. Po preteku 30 dni od termina odpoved ni mogoča niti v primeru pacientovih objektivnih razlogov.


Za upravičeno odsotnost se štejejo objektivni razlogi:

  • nepričakovana hospitalizacija pacienta ali ožjega družinskega člana, ki        onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitve,
  • nenadna bolezen, poškodba ali zdravstveno stanje pacienta ali ožjega        družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo      zdravstvene storitve,
  • smrt ožjega družinskega člana pacienta.

Če pacient ne pride na termin in termina ne odpove v skladu s prejšnjim odstavkom, se ga črta s čakalnega seznama v roku 24 ur in napotna listina preneha veljati. Če je pacient neopravičeno odsoten na enem izmed terminov v okviru iste napotitve, se zdravstvena obravnava v okviru te napotitve konča. Pacient se lahko na čakalni seznam za to zdravstveno storitev pri tem izvajalcu zdravstvene dejavnosti znova uvsti šele po poteku treh mesecev od termina.