Patronaža

Patronaža

PATRONAŽNO VARSTVO

Delovni čas:

-          od ponedeljka do petka od 7.00 do 20.00;

-          sobote, nedelje in prazniki – glede na potrebe nujnih obiskov.

Ordinacijski čas:

-          od ponedeljka do petka od 7.30 do 19.30;

-          sobote, nedelje in prazniki – po dejanskih obiskih.

Za informacije in naročila lahko pokličete:

-          v enoto  patronažnega varstva med 7.00 in 8.00 ter med 13.00 in 15.00 uro

 na tel. št. 585 14 27

-          na mobilne telefone:

 • Sanja Lašič Zadravec, diplomirana medicinska sestra, tel. 030 611 267
 • Sabina Prelog, zdravstveni tehnik, ( trenutno na porodniškem dopustu),

nadomešča jo Dominik Močnik, zdravstveni tehnik, ( opravlja ponovne kurativne obiske, vse prve kurativne obiske in vse patronažne obiske opravijo ostale patronažne medicinske sestr), tel. 070 660 655

 • Nada Smolkovič, medicinska sestra, tel.  030 610 014
 • Maša Sabotin, diplomirana medicinska sestra, tel. 030 610 012
 • Mateja Žibrat, diplomirana medicinska sestra, tel. 030 610 010
 • Mateja Novak, diplomirana medicinska sestra, tel. 030 314 201

- Renata Škrget ( vodja patronažnega varstva), dipl. med. sestra., spec. patr. zdr. nege, mag. zdr. soc. manag.,( polovico delovnega časa na upravi kot pomočnica direktorja za področje ZN), tel. 030 610 015 nadomešča jo Andreja Horvat, diplomirana medicinska sestra, Telefon: 041 757 364

 

Delitev terena po patronažnih medicinskih sestrah:

Dejavnost patronažne zdravstvene nege v ZD Ljutomer opravlja sedem patronažnih medicinskih sester. Vsaka patronažna medicinska sestra ima svoj teren.

 

 • SANJA LAŠIČ ZADRAVEC– diplomirana medicinska sestra

VASI:  Boreci, Ključarovci, Precetinci, Sitarovci, Drakovci, Bučkovci – Mala Nedelja,

           Branoslavci, Križevci pri Ljutomeru in

 LJUTOMER: Postružnikova ul., Mestni breg, Ul. 9. maja, Cankarjeva ul., Kidričeva ul., Ul. Ivana Kaučiča, Stari trg, Aškerčeva ul. (Juršovka )., Volkmerjeva ul., Vrtna ul.,  Vrazova ul., Jurčičeva ul., Zacherlova ul.

 • SABINA PRELOG zdravstveni tehnik ( trenutno odsotna); teren se trenutno deli

VASI:  Zg. Kamenščak, Sp. Kamenščak, Cezanjevci, Noršinci, Babinci, Vidanovci in

LJUTOMER: Ul. Bratov Pihler, Ul. Ante Trstenjaka, Fulneška ul., Ul. Franca Kovačiča, Lendavska c., Ul. Janka Ribiča, Ul. Rajh Nade, Ul. Prekomorske Brigade, Užiška ul., Ul. Vinke Megle, Ul. Ob Progi, Ormoška c., Polska Pot, Ul. Staneta Rozmana.

 • MATEJA NOVAK – diplomirana medicinska sestra

VASI: Godemarci, Lukavci, Logarovci, Kokoriči, Berkovci, Berkovski prelogi, Radoslavci, Vogričevci, Kuršinci, Moravci, Gajševci, Grabe, Bodislavci, Babinci

 • NADA SMOLKOVIČ- medicinska sestra

VASI: Veščica, Razkrižje, Šafarsko, Gibina, Kopriva, Šprinc, Presika, Globoka, Jeruzalem, Plešivica, Železne dveri, Cuber, Radomerje, Radomerščak in

LJUTOMER: Lendavska cesta

 • MAŠA SABOTIN – diplomirana medicinska sestra

VASI: Iljaševci, Stara nova vas, Dobrava, Zasadi, Bučečovci, Vučja vas, Šalinci, Krištanci, Grlava, Veržej, Banovci, Bunčani.

 • MATEJA ŽIBRAT– diplomirana medicinska sestra

VASI: Podgradje, Gresovčak, Ilovci, Slamnjak, Ljutomer, Desnjak, Stara cesta, Mekotnjak in

LJUTOMER: Glavni trg, Trg Jakoba Babiča, Kerenčičeva ul., Prešernova ul., Razlagova ul., Ul. 1.slov. tabora , Ul. Jana Baukarta, Ul. Cirila Jureša 1, Kajuhova ul., Miklošičev trg, Cesta na  vilo, Ul. Slavka Osterca, Ul. Viktorja Kukovca, Prešernova ul., Ul. Cvetka Golarja, Maistrova ul., Soboška ul., Kolodvorska ul., Ul. Rade Pušenjaka, Grossmanova ul, Ptujska ul.

 • RENATA ŠKRGET- magistra zdravstveno socialnega managementa– vodja patronažnega varstva,

VASI: Sp. Krapje, Zg. Krapje, Cven, Mota, Pristava, Stročja vas, Nunska graba, Rinčetova graba.


PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI PATRONAŽNEGA VARSTVA

Ena izmed organizacijskih oblik dela v ZD Ljutomer je PATRONAŽNO VARSTVO.

Patronažno varstvo je posebna oblika zdravstvenega varstva, ki opravlja aktivno zdravstveno in socialno varovanje posameznika, družine in skupnosti. Ti so zaradi bioloških lastnosti, določenih obolenj ali nenavajenosti na novo okolje občutljivi za škodljive vplive iz okolja (Stražar, Šušteršič, 1996, Šušteršič, 1997, Rajkovič, Šušteršič, 2000, Allender, Walton Spradly,2005).

PATRONAŽNO VARSTVO je organizirano kot samostojna služba ali organizacijska enota osnovnega zdravstvenega varstva v zdravstvenih domovih ( Zakon o zdravstveni dejavnosti, UR RS, št.23/05- prečiščeno besedilo, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju UR RS,št. 100/05 – prečiščeno besedilo.

ZDRAVSTVENE NEGA v patronažnem varstvu je integralni del primarne zdravstvene nege in s tem primarnega zdravstvenega varstva. Izvaja se na pacientovem domu, v lokalni skupnosti in na terenu. •   KOGA OBISKUJE PATRONAŽNA MEDICINSKA SESTRA ?

Patronažne medicinske sestre obiskujemo rizične skupine prebivalcev, pri katerih opravljamo tako preventivno dejavnost, kot zdravstveno nego bolnika na domu.
 

Preventivni patronažni obiski


Namenjeni so obravnavi posebnih kategorij zavarovancev v skladu s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja in navodili Ministrstva za zdravstvo.

 V tem sklopu obiskujemo: nosečnice; dojenčke in otročnice; otroke v drugem in tretjem letu starosti;  slepe in slabovidne z motnjami v razvoju v starosti od 7 do 25 let, ki so v domači oskrbi in se ne šolajo; ženske, ki se po treh letih ne odzovejo na preventivni ginekološki pregled; kronično bolne osebe in težke invalide; starostnike nad 65 let, ki so osameli in socialno ogroženi; osebe, ki so v programu SVIT pozitivne in se po opomnikih ne odzovejo na ustrezne preiskave. Do preventivnega obiska v programu SVIT imajo pravico tudi invalidne osebe, kronični bolniki ter socialno depriviligirane osebe.
Preventivne patronažne obiske izvajamo po predvidenem letnem planu, v primeru potrebe po prednostni obravnavi pa tudi po naročilu, ko gre za neko urgentno zdravstveno socialno problematiko.  

         
Obiski  zdravstvene nege bolnika na domu


V primeru, da pacient zaradi svojega zdravstvenega stanja ne more priti v ambulanto ter v primerih, ko se s tem lahko nadomesti bolnišnično zdravljenje, sme osebni zdravnik odrediti zdravljenje ali zdravstveno nego na domu. Obiski patronažne medicinske sestre takrat  zajemajo vse zdravstvene storitve  določene z delovnim nalogom osebnega zdravnika  po Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja.  

 •   KDAJ POKLIČEMO PATRONAŽNO MEDICINSKO SESTRO ?

1. Starši naj ob odpustu novorojenčka iz porodnišnice  sami obvestijo patronažno medicinsko sestro ( prinesejo zeleni karton - Obvestilo o porodu, lahko pa pokličejo na tel. št. 585 14 00 – centrala, kjer pustijo vse potrebne podatke za obisk patronažne medicinske sestre ). Novorojenčka in otročnico obiščemo v roku 24 ur po odpustu iz porodnišnice.

  

SLIKE SO SIMBOLIČNE


SLIKE SO SIMBOLIČNE


2. Pacienti iz rizične skupine prebivalstva naj vedno, ko začutijo pred sabo za njih nerešljiv  zdravstveno socialni problem, brez strahu pokličejo svojo patronažno medicinsko sestro, ki  bo poskušala strokovno reševati problematiko in tudi pri ustreznih službah posredovati.

 


SLIKE SO SIMBOLIČNE


3. V primeru, ko osebni zdravnik izda delovni nalog, pa naročilo patronažni
      medicinski sestri pošlje ambulanta, za to klic ni potreben.

SLIKE SO SIMBOLIČNE

 

Služba polivalentne patronaže predstavlja izvajanje vseh dejavnosti patronažnega varstva, klasična polivalentna patronaža, babiška zdravstvena nega in zdravstvena nega bolnika na domu. Vse te naloge izvaja ena patronažna medicinska sestra na svojem terenskem območju. Zahtevana izobrazba je višja ali diplomirana medicinska sestra, v bodoče specialistka patronažne zdravstvene nege.

Patronažne medicinske sestre pa tudi poleg rednega programa izvajamo in sodelujemo pri izvedbi Cindi delavnic ( test hoje na 2 km, šola zdravega hujšanja, odvajanje od kajenja, delavnica dejavniki tveganja, zdrava prehrana, zdrav življenjski slog,…)...

Misel ob koncu naše spletne strani:

 

Ta svet je lep,

če nekomu nekaj daš.

Ta svet je lep,

če nekoga rad imaš,

če stisneš roko komu, ki ga kaj boli.

Ta svet je lep,

če si človek do ljudi.

                                     ( Tone Pavček )


.