Katalog informacij javnega značaja

Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa: Zdravstveni dom Ljutomer
Odgovorna uradna oseba za sprejem kataloga informacij javnega značaja: direktor zavoda Boštjan Pihlar, univ. dipl. ekon.
Datum prve objave kataloga: 15.11.2006
Datum zadnje spremembe: 18.02.2015
Dostopnost kataloga: katalog je dostopen na spletnem naslovu http:// www.zd-lju.si/ , fizično pa se nahaja v tiskani obliki v arhivu tajništva zavoda
 
Podatki o zavodu
Ime zavoda: Zdravstveni dom Ljutomer
Skrajšano ime zavoda: ZD Ljutomer
Telefonska št.: (02)585 14 00, (02)585 14 00
Številka faxa: (02)585 14 25, (02)585 14 25
Davčna številka: 30959829
Podračun številka, odprt pri :  01263-6030922135, pri UJP, Urad M.Sobota
Registrska številka zavezanca pri ZZZS:   5029000527
Glavna dejavnost zavoda: splošna izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost
Zavod je vpisan pod vložno številko, pri: 10203200 pri Okrožnem sodišču v M.Soboti
Ustanovitelji zavoda: Občine: Ljutomer, Križevci, Razkrižje in Veržej
Ustanovitveni akt: Odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer št. 032-007/2007-3990 dne 4.9.2007 in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitve javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer št.032/2009-10 dne 08.12.2009.
     
Dokumenti
     
Vodstvo
Direktor zavoda:
Boštjan Pihlar, univ. dipl. ekon.
Pomočnica direktorja zavoda za zdravstveno nego:
Renata Škrget, mag. zdr. soc. manag.
   
Opis delovnega področja zavoda
Zavod opravlja osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni, ki obsega: preprečevanje bolezni in poškodb, odkrivanje, diagnostiko, zdravljenje in rehabilitacijo na ambulantni in dispanzerski način v Zdravstvenem domu Ljutomer in organizacijskih enotah na terenu in na domu bolnika, opravlja reševalne prevoze in nujno medicinsko pomoč.
 
 Osnovna zdravstvena dejavnost obsega
Spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje, krepitev in izboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje ter rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev.
Preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in drugih prebivalcev v skladu s programom preventivnega zdravstvenega varstva in mednarodnimi konvencijami.
Zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja.
Preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacijo; zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.
Patronažne obiske, zdravstveno vzgojo, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na domu.
Zdravstvene preglede športnikov.
Zdravstvene preglede voznikov in kandidatov za voznike motornih vozil.
Ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo.
Diagnostične in terapevtske storitve.
Izvaja kot učni center praktični pouk srednjih šol, ki se izobražujejo za področje zdravstvenih dejavnosti.
   
Seznam organizacijskih enot v zavodu
Zdravstveni dom ima dejavnosti, ki se izvajajo v naslednjih organizacijskih enotah, bodisi v samem Zdravstvenem domu v Ljutomeru in po zunanjih zdravstvenih postajah oz. ambulantah na območju, kjer zavod deluje:
 
1. DEJAVNOST SPLOŠNE MEDICINE (splošna medicina, zdravljenje, rehabilitacija in nega bolnikov na domu, nujna medicinska pomoč z reševalno službo)
Vodja dejavnosti splošne medicine: Simona ŠILEC, dr. med., spec. druž. med.
Odgovorna za delo sester: Mira STERŽAJ, med.sestra
Odgovorna za delo zobnih asistentk in zobnih tehnikov: Suzana SAGAJ, zobna asistentka
 
Splošne ambulante na sedežu zavoda v Ljutomeru: Cesta I.slovenskega tabora 2, Ljutomer
Splošna ambulanta v Domu Lukavcih: Lukavci 9, Križevci pri Ljutomeru
Splošna ambulanta v Domu starejših občanov v Ljutomeru: Cesta I.slovenskega tabora 5, Ljutomer
Klinični laboratorij na sedežu zavoda v Ljutomeru: Cesta I.slovenskega tabora 2, Ljutomer  Odgovorna: Anja Črnjavič inženir laboratorijske biomedicine
Ambulanta za nujno medicinsko pomoč z reševalnimi prevozi na sedežu zavoda v Ljutomeru: Cesta I.slovenskega tabora 2, Ljutomer  Odgovorni zdravstvenik v SNMP in reševalni službi: Borut Panič, dipl. zn.
Fizioterapija na sedežu zavoda v Ljutomeru: Cesta I.slovenskega tabora 2, Ljutomer  Odgovoren: Sandi ŠKRLEC, dipl.fiziot., terapevt OMMT
Fizioterapija v enoti Mala Nedelja: Moravci v slovenskih goricah 34, 9243 Mala Nedelja  Odgovorna: Martina ZORKO, dipl. fiziot.

2. DISPANZERSKE DEJAVNOSTI
Kardiološka ambulanta na sedežu zavoda v Ljutomeru: Cesta I.slovenskega tabora 2, Ljutomer
Diabetološka ambulanta na sedežu zavoda v Ljutomeru: Cesta I.slovenskega tabora 2, Ljutomer
Dispanzer za otroke na sedežu zavoda v Ljutomeru: Cesta I.slovenskega tabora 2, Ljutomer
Dispanzer za šolske otroke in mladino na sedežu zavoda v Ljutomeru: Cesta I.slovenskega tabora 2, Ljutomer
Dispanzer za medicino dela, prometa in športa na sedežu zavoda v Ljutomeru: Cesta I.slovenskega tabora 2, Ljutomer
Dispanzer za pljučne bolezni in tuberkolozo na sedežu zavoda v Ljutomeru: Cesta I.slovenskega tabora 2, Ljutomer
Dispanzer za psihiatrijo na sedežu zavoda v Ljutomeru in v Domu v Lukavcih: Cesta I.slovenskega tabora 2, Ljutomer in Lukavci 9, Križevci pri Ljutomeru
Dispanzer za duševno zdravje na sedežu zavoda v Ljutomeru: Cesta I.slovenskega tabora 2, Ljutomer
Antikoagulantna ambulanta na sedežu zavoda v Ljutomeru: Cesta I.slovenskega tabora 2, Ljutomer  
 
 3. DEJAVNOST SPLOŠNEGA, OTROŠKEGA, ŠOLSKEGA IN MLADINSKEGA ZOBOZDRAVSTVA:
Ambulante za splošno zobozdravstvo na sedežu zavoda v Ljutomeru, Križevci pri Ljutomeru in Mali Nedelji
Ambulante za mladinsko zobozdravstvo na sedežu zavoda v Ljutomeru, Križevcih, Mali Nedelji in Razkrižju
Specialistična zobozdravstvena ambulanta za ortodontijo na sedežu zavoda v Ljutomeru:  Cesta I.slovenskega tabora 2, Ljutomer
Zobotehnični laboratorij na sedežu zavoda v Ljutomeru: Cesta I.slovenskega tabora 2, Ljutomer
 
4. UPRAVA ZAVODA na sedežu zavoda v Ljutomeru  Cesta I.slovenskega tabora 2, Ljutomer
direktor zavoda Boštjan Pihlar, univ. dipl. ekon.
Tajništvo in pravna služba: Rok Erhatič uni. dipl. prav.
Podporni procesi se izvajajo v upravi zavoda s tehnično službo (lokacija ZD Ljutomer) in v Skupnosti zdravstvenih zavodov v Murski Soboti.

Organigram

Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij:
Za uradno osebo, pristojno za posredovanje informacij je določen: direktor zavoda Boštjan Pihlar, univ. dipl. ekon. telefonska številka: 02/585-14-02; 02/585-14-24; Cesta I.slovenskega tabora 2, 9240 Ljutomer.
 
SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV EVROPSKIH SKUPNOSTI Z DELOVNEGA PODROČJA ORGANA (PREKO DRŽAVNEGA, LOKALNEGA OZ. EVROPSKEGA REGISTRA PREDPISOV):
Državni predpisi:
Predpisi Evropske unije:  Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedenih spletnih mestih gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.
Druge povezave :
 • INFORS (številne baze podatkov v Sloveniji)
 • European Institute of Public Administration, Maastricht- www.eipa:nl
 • WCJLN World Criminal Justice Library network, Washington
 • NCJRS National Criminal Justice Reference Service, Rockwille
 • Springer Journals, Amsterdam
 • HEUNI, Helsinki (Evropski inštitut za preprečevanje kriminalitete in nadzor)
Seznam predlogov predpisov (preko državnega oz. lokalnega registra predpisov)
SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV
 • Odločanje o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja normativna podlaga: 21.člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.
 • Postopki na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP)
 • Odločanje o pritožbi posameznika po Zakonu o pacientovih pravicah
SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV
 •  Ime zbirke: Laboratorijski informacijski sistem (LABIS)
 • Opis in namen zbirke: Hranjenje in posredovanje izvidov preiskav
 • Način pridobivanja podatkov iz zbirke: Pisni zahtevek skladno z določili ZVOP.
 • Dostop do zbirke: Informacijski sistem je dostopen v omrežju ZD Ljutomer.
 • Omejitve dostopa: Uporabniško ime, geslo z avtorizacijo.
 • Ime zbirke: Zdravstveni informacijski sistem (ZIS)
 • Opis in namen zbirke: Administrativno spremljanje zdravljenja
  pacientov, zaračunavanje opravljenih storitev, evidentiranje podatkov
  o zdravstveni negi, zagotavljanje podatkov za zunanje institucije.
 • Način pridobivanja podatkov iz zbirke: Pisni zahtevek skladno z
  določili ZVOP.
 • Dostop do zbirke: Informacijski sistem je dostopen v omrežju ZD
  LJUTOMER.
 • Omejitve dostopa: Uporabniško ime, geslo z avtorizacijo
NAJPOMEMBNEJŠI VSEBINSKI SKLOPI DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA OZIROMA POSAMEZNIH DOKUMENTOV
DRUGE INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA
Ostale druge informacije javnega značaja so dostopne na spletni strani Zdravstvenega doma LJUTOMER http://www.zd-lju.si

OBJAVE IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA V SKLADU S PREDPISI, KI UREJAJO JAVNE RAZPISE/NAROČILA
NAČIN DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelel sam, v sodelovanju z drugim organom ali pridobil od drugih oseb. (4. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, Uradni list RS, št. 24/03). Informacije javnega značaja so prosto dostopne pravnim ali fizičnim osebam (v nadaljnjem besedilu: prosilec).
Vsak prosilec ima na svojo zahtevo pravico pridobiti od organa informacijo javnega značaja tako, da jo pridobi na vpogled ali pridobi njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski zapis (5. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, Uradni list RS, št. 24/03). Organ lahko prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če gre za izjemo, ki jo opredeljuje 6. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, Uradni list RS, št. 24/03.   Dostop do informacij javnega značaja je mogoč na način in po postopku, ki ga določajo:  1. DOSTOP NA SPLETNI STRANI   Dostop do informacij javnega značaja je omogočen na spletnih straneh zavoda http://www.zd-lju.si  Uporabniki lahko do portala dostopajo z običajnimi brskalniki, informacije na portalu se nahajajo v običajnih oblikah zapisa.

2. DOSTOP NA PODLAGI POSEBNE ZAHTEVE   Informacije, ki niso neposredno dostopne, vam bodo posredovali na vašo zahtevo, ki jo lahko vložite osebno v prostorih zavoda na naslovu Cesta I.slovenskega tabora 2  9240 Ljutomer, preko telefona 02/585 14 0202/585 14 02, po pošti ali po elektronski pošti info@zd-lju-si. Na podlagi vaše zahteve je zavod dolžan posredovati informacijo, če jo dejansko poseduje. Dostop do informacije lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed razlogov iz 6. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.  Ob pozitivno rešeni zahtevi vam bodo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da vam jo bodo dali na vpogled ali pa vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis.

2.1. Ustna zahteva Ustno zahtevo lahko vložite:
 • osebno na sedežu zavoda, Cesta I.slovenskega tabora 2,Ljutomer, vsak delovnik med 08.00 in 14.00 uro. Ustna zahteva je brezplačna in takse prosta, vendar je pravno varstvo v primeru zavrnitve zahteve za dostop do informacije javnega značaja možno samo na podlagi pisne zahteve.
2.2. Pisna zahteva Pisno zahtevo lahko vložite:
 • na zapisnik, ki ga na vašo zahtevo sestavi odgovorna oseba na sedežu zavoda, Cesta I.slovenskega tabora 2,Ljutomer, vsak delovnik med 08.00 in 14.00 uro.
 • po pošti na naslov Zdravstveni dom Ljutomer, Cesta I.slovenskega tabora 2,9240 Ljutomer. Zahteva mora vsebovati podatke o vlagatelju oziroma podatke o zastopniku ali pooblaščencu ter originalno pooblastilo. Prosilec mora navesti, katero informacijo želi pridobiti in na kakšen način se želi z njo seznaniti (vpogled, kopija, prepis ali elektronski zapis).
 • po elektronski pošti, ki jo pošljete na elektronski naslov  info@zd-lju.si
 • elektronska zahteva se obravnava kot pisna, če je elektronsko sporočilo varno elektronsko podpisano. V nasprotnem primeru se zahteva obravnava kot ustna zahteva.
2.3. Dostop za ljudi s posebnimi potrebami
 • Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami v skladu s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja: Možen je dostop za vpogled v dokumente z invalidskimi vozički.
2.4. Delni dostop
 • Opis delnega dostopa: v skladu z 21. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.
Ob vložitvi pisne zahteve je potrebno plačati upravno takso.  V tem primeru mora zavod o zahtevi odločiti v roku 20 dni. Če to ni možno lahko s posebnim sklepom rok za odločanje podaljša za največ 30 dni. Če je zahteva nepopolna in je zavod ne more obravnavati, vlagatelja pozove, da jo dopolni. V primeru zavrnitve pisne zahteve, ima vlagatelj pravico do pritožbe, o kateri odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja. Če vlagatelj zahteve smatra, da mu je bila posredovana druga informacija in ne tista, ki jo je zahteval, je zavod dolžan o ponovni zahtevi odločiti v roku 3 dni.

3. STROŠKOVNIK   Zdravstveni dom Ljutomer lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno s stroškovnikom.

SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA  ZD Ljutomer ima relativno malo zahtev za dostop do informacij javnega značaja saj večino svojih dokumentov in gradiv objavlja na spletni strani.  Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja so:
 • seznam zdravnikov, ki jih zavarovanci lahko izberejo v skladu s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja,
 • ordinacijski čas izvajalcev zdravstvenih storitev,
 • čakalne dobe.

Osnovna zdravstvena dejavnost obsega spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje, krepitev in izboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje ter rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev