Svet zavoda

 
  Funkcija Priimek in ime
                 Predstavlja
1. Predsednik Vučko Luka predstavnik Občine Ljutomer
2. Namestnik predsednika Kotarščak Igor
predstavnik Občine Veržej
3. Član Žižek Gregor
predstavnik Občine Ljutomer
4. Član Nemec Andrej predstavnik Občine Razkrižje
5. Članica Bogdan Andreja
predstavnica Občine Ljutomer
6. Član Lešer Bojan
predstavnik Občine Križevci
7. Član Grah Robert
predstavnik zavarovancev
8. Član Duh Sašo
predstavnik zaposlenih ZD Ljutomer
9. Član
Majerič Tilen
predstavnik zaposlenih ZD Ljutomer
 
Organ upravljanja je svet zavoda, katerega sestavo in delovanje določa Statut Zdravstvenega doma Ljutomer.
 
Svet zavoda ima 9 članov, ki ga sestavljajo predstavniki:
delavcev zavoda: 2 predstavnika
ustanovitelja Občine Ljutomer: 3 predstavniki
ustanovitelja Občine Križevci: 1 predstavnik
ustanovitelja Občine Razkrižje: 1 predstavnik
ustanovitelja Občine Veržej: 1 predstavnik
zavarovancev: 1 predstavnik
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci neposredno po postopku in na način določen v splošnem aktu, ki ga sprejme svet zavoda.
Predstavnike ustanoviteljic imenujejo občinski sveti občin ustanoviteljic.
Predstavnika zavarovancev imenuje pristojni organ Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije izmed zavarovancev, ki ne smejo biti delavci, zaposleni v zdravstvenem domu.
Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani oz. izvoljeni. Svetu zavoda začne teči mandat z dnem konstituiranja.
Sveta zavoda ima naslednje naloge in pristojnosti:
 • sprejema statut,
 • sprejema program dela s finančnim načrtom, ki vsebuje tudi kadrovski načrt, načrt nabav in odprodaje   osnovnih sredstev ter investicijskega vzdrževanja;
 • nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda;
 • spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda;
 • predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja;
 • ocenjuje delo direktorja;
 • daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela s finančnim načrtom, k aktom o sistemizaciji delovnih mest in organizaciji dela, h kadrovskemu načrtu, načrtu nabav;
 • imenuje in razrešuje direktorja;
 • sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem;
 • potrjuje letno poročilo zavoda in
 • opravlja ostale naloge v skladu z določili tega statuta.  
Podrobnejšo določbe o delu sveta zavoda so določne v poslovniku, ki ga sprejme svet zavoda.